A Letter to Our Community: VAALA Stands in Support of the Black Lives Matter Movement

A Letter to Our Community: VAALA Stands in Support of the Black Lives Matter Movement

 

“The function of freedom is to free someone else.”
― Toni Morrison

 
The Vietnamese American Arts and Letters Association (VAALA) grieves the deaths of George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, and countless others who have unjustly died at the hands of systemic racism, police brutality, and white supremacy. We also grieve for lives lost to COVID-19, which has disproportionately impacted Black, Indigenous, people of color (BIPOC) communities. We must acknowledge the struggle and oppression rooted in the history of Black people in America.

As an organization, VAALA is guided by our values of being an inclusive community that nurtures safe space, representation, compassion, and belonging. Through the transformative power of art, we strive to build empathy and understanding in a way that transcends barriers. To adhere to this commitment, we must intentionally work towards becoming an anti-racist organization and stand in support of the Black Lives Matter movement. We all have an important role to play in fighting for social justice and human rights for all communities, including Black communities.
 

In our role, VAALA commits to the following:

 • Uplifting the voices and stories of communities of color through cross-collaboration, art and storytelling
 • Board Members, staff, and volunteers will do our own work of listening, learning, and training, with a special focus on challenging Anti-Blackness within the Vietnamese community
 • Highlighting the work of Black artists and creating space to dialogue
 • Sharing Anti-Racist resources for our community

 

What You Can Do to Help:

 • Self-educate about Black history and how to be anti-racist
 • Serve as an ally to support and amplify Black community voices
 • Participate in events that involve and promote cross-cultural learning and collaboration
 • Have these difficult conversations with your family and friends. The BLM letters (Tieng Viet) can be a good way to open up dialogue
 • Donate to organizations doing anti-racism work (e.g., Asian Americans Advancing Justice, Equal Justice Initiative, Innocence Project, etc.)
 • Use your voice: protest, sign petitions, write letters to elected officials, and vote (if you have the ability)

 

In Solidarity,
The Board of Directors and Staff, Vietnamese American Arts and Letters Association (VAALA)

————————————–

Thư Gửi Cộng Đồng: VAALA Ủng Hộ Phong Trào “Sinh Mạng Người Da Đen Đáng Trân Trọng” (“Black Lives Matter”)

 

“Nhiệm vụ của tự do là giải phóng người khác.”
― Toni Morrison

 
Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) chúng tôi rất buồn trước cái chết của George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, và vô số những người khác đã chết một cách bất công dưới bàn tay của sự phân biệt chủng tộc có hệ thống, bạo lực của cảnh sát và chủ nghĩa thượng đẳng da trắng (white supremacy). Chúng tôi cũng đau buồn trước những cuộc sống bị lấy mất đi bởi nạn dịch Covid-19, vốn dẫn đến số tử vong cao một cách chênh lệch trong các cộng đồng dân Da Đen, người Da Đỏ/Thổ Dân, và người Da Màu. Chúng ta phải thừa nhận rằng sự áp bức và đấu tranh bắt nguồn từ lịch sử của người Da Đen tại Hoa Kỳ.

Là một tổ chức, VAALA đươc hướng dẫn bởi những giá trị của một cộng đồng mang tính chất bao gồm (inclusive) và nuôi dưỡng một không gian an toàn, đa diện, và lòng trắc ẩn. Thông qua sức mạnh của nghệ thuật, chúng tôi cố gắng xây dựng sự đồng cảm và sự hiểu biết qua cách vượt lên những rào cản. Để tôn trọng sự cam kết này, chúng tôi sẽ cố gắng làm việc để trở thành một tổ chức chống phân biệt chủng tộc và ủng hộ phong trào “Sinh Mạng Người Da Đen Đáng Trân Trọng.” Tất cả chúng ta đều giữ vai trò quan trọng trong việc đấu tranh cho sự công bằng trong xã hội và nhân quyền cho tất cả cộng đồng, bao gồm cộng đồng người Da Đen.
 

Trong vai trò của chúng tôi, VAALA cam kết như sau:

 • Trình bày các tiếng nói và câu chuyện đa dạng của cộng đồng da màu qua nghệ thuật
 • Các thành viên của Hội Đồng Quản Trị, nhân viên và thiện nguyện viên sẽ tự lắng nghe và học hỏi với trọng tâm đặc biệt là chống sự kỳ thị người Da Đen trong cộng đồng Việt Nam.
 • Trình bày tác phẩm của nghệ sĩ người Da Đen và mở không gian cho những cuộc đối thoại nhằm tạo sự cảm thông
 • Chia sẻ những tài liệu về chống kỳ thị chủng tộc cho cộng đồng.

 

Bạn có thể làm gì để giúp đỡ:

 • Tự tìm hiểu và học hỏi về lịch sử cộng đồng người Da Đen tại Hoa Kỳ và những phương cách chống kỳ thị chủng tộc
 • Là một đồng minh hỗ trơ và giúp gióng lên tiếng nói của cộng đồng người Da Đen
 • Tham gia vào các sự kiện thúc đẩy sự học hỏi và hợp tác đa văn hoá
 • Có những cuộc trò chuyện trong gia đình và bạn bè về những đề tài “nhạy cảm” như sự kỳ thị người Da Đen trong cộng đồng Việt Nam. Lá thư BLM letters (Tieng Viet) có thể là một cách gợi cuộc trò chuyện.
 • Quyên góp cho những tổ chức thực hiện các công việc chống kỳ thị chủng tộc (thí dụ: Asian Americans Advancing Justice, Equal Justice Initiative, Innocence Project, v.v.)
 • Sử dụng tiếng nói của bạn: biểu tình, ký thỉnh nguyện thư, viết thư cho các quan chức, và đi bầu (nếu bạn đủ điều kiện hợp lệ).

 

Trong tinh thần đoàn kết,
Hội Đồng Quản Trị và Nhân Viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA)

Leave a Reply